Firemný štýl (Corporate identity)

admin Nezaradené Leave a Comment

Firemný štýl, často prepisované anglicky ako corporate identity, je súhrnné označenie pre súbor pravidiel určujúcich ako vonkajšie vystupovanie firmy k svojmu okoliu a zákazníkom, tak vnútrofiremné vzťahy medzi zamestnancami, systém komunikácie, riadenia a odmeňovania. Disponuje teda určitým súčtom vlastností a spôsobov prezentácie, ktoré spájajú organizáciu a súčasne ju od inej odlišujú. O podnikovom štýle môžeme povedať, že je zmyslom aj formou určitej organizácie.

Firemná filozofia

Filozofia udáva smer, ktorým sa firma vydá na ceste podnikania smerom k zákazníkovi. Image má veľký vplyv pri rozhodovaní zákazníka o voľbe značky produktu. Cieľový image, ktorý vychádza z firemnej identity, by sa však mal od konkurencie patrične líšiť tak, aby bol jedinečný a zákazník (či celé okolie podniku) si ho jednoducho uchoval pozitívne v pamäti. A práve konkurenčnú odlišnosť a jedinečnosť by mala stanoviť firemná filozofia.

Medzi hlavné prínosy firemnej identity patrí:

  • komplexnosť a systémovosť,
  • prezentácia firemnej originality, jedinečnosti a špecifickosti,
  • stabilita a dlhodobé pôsobenie dovnútra aj navonok,
  • stotožnenie so zamestnancami a spolupracovníkmi,
  • prestíž, urýchľuje a zefektívňuje všetku komunikáciu a propagáciu firmy.

Firemné koncepty

Prvky firemnej identity sa navzájom ovplyvňujú, vytvárajú rôzne väzby a vzťahy a pôsobia smerom do firmy i von. Vytvára tak jednotný obraz o firme. Medzi tieto základné prostriedky firemnej identity patrí firemný dizajn (corporate design), firemná komunikácia (corporate communication) a firemná kultúra (corporate culture).

Design

Firemný dizajn je podstatou vizuálnej identity firmy, pretože na jeho základe môžeme firmu identifikovať a odlíšiť ju od ostatných firiem. Ide o súbor vizuálnych hodnôt používaných v komunikácii vo vnútri, ale najmä mimo firmy. Pre pojem „design“ sa často používa aj označenie jednotný vizuálny štýl (JVS), tj. graficky spracovaná vizuálna tvár firmy: v prvom rade názov firmy a spôsob jeho prezentácia, logo a/alebo logotyp, ďalej firemné farby, uniformy, tiež napr. letáčiky, vizitky, potlače textílií či automobilov a iné propagačné tlačoviny, ďalej webové stránky, reklamné heslá a postupy, značku pre zviditeľnenie a odlíšenie produktu alebo grafiku obalov atď. JVS tvorí grafický dizajnér a jeho využívanie definuje grafickým manuálom („Logomanuál“), ktorý obsahuje súhrn grafických pravidiel.

Komunikácia

Firemná komunikácia obsahuje všetky komunikačné prostriedky, komunikáciu s vonkajším i vnútorným prostredím a všetky formy správania, ktorými firma o sebe niečo oznamuje. Podľa väčšiny autorov zahŕňa public relations, corporate advertising, human relations, investor relations, employee communications, government relations. Firemná komunikácia si kladie za cieľ adekvátne oslovenie jednotlivých cieľových skupín tak, aby boli vytvorené pozitívne postoje k firme a aby sa firemná komunikácia stala dôležitou a nedeliteľnou súčasťou firemnej identity. Dôležitá je analýza komunikácie, ktorá sa vykonáva na základe zberu dát.

Kultúra

Firemná kultúra zahŕňa celkový charakter firmy a ich pracovníkov navonok, atmosféru firmy, ovzdušia a vnútorný život ovplyvňujúce myslenie a správanie spolupracovníkov firmy. Ide o vzťahy medzi zamestnancami, zvyklosti, rituály a ceremoniály využívané vo firme a o hodnoty, ktoré sa prejavujú vo všeobecných vzorcoch správania a konania všetkých pracovníkov.

ZDROJE:

  1. SVOBODA, Václav. Corporate Identity. [s.l.] : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. ISBN 80-7318-106-1.
  2. KOHOUT, Jaroslav. Veřejné mínění, image a metody public relations. Praha : Management Press, Ringier ČR, a. s., 1999. ISBN 80-7261-006-6.
  3. VYSEKALOVÁ J., MIKEŠ J.. Image a firemní identita. Praha : Grada Publishing, a. s.,, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

4 × 2 =